คลินิกทันตกรรมเมเจอร์เด้นท์

O U R   D E N T I S T

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมเมเจอร์เด้นท์

#ทำฟัน #ทำฟันหนองแขม #ทำฟันเพชรเกษม81 #จัดฟัน #จัดฟันหนองแขม #จัดฟันเพชรเกษม81  #ฟันปลอม #ฟันปลอมหนองแขม #ฟันปลอมเพชรเกษม81 #ฟันคุด #ฟันคุดหนองแขม #ฟันคุดเพชรเกษม81 #อุดฟัน #อุดฟันหนองแขม #อุดฟันเพชรเกษม81 #รักษารากฟัน #รักษารากฟันหนองแขม #รักษารากฟันเพชรเกษม81 #รากเทียม #รากเทียมหนองแขม #รากเทียมเพชรเกษม81


ทพ.จิรภัทร  เจตน์พิพัฒนพงษ์  (หมอเฟย)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
 • รางวัลรองชนะเลิศทุน ศ.ทพ.ดร.ม.ร.ว. อ๊อด กฤษดากร  โครงการวิจัยประเภท clinical research
 • Certificated from Functional Education (Orthoplus ; EF line)
 • RMO orthodontic center (US line)
 • B.O.C. orthodontic center of Thailand
 • Dentium Implant Comprehensive Education Program

ทพญ.จิรัฐา  จันทรอัมพร  (หมอโม)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

ทพ.เรืองเจริญ อริยะมหามงคล (หมอมิ้นท์)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • B.O.C. orthodontic center of Thailand

W E   A R E   H I R I N G
COME JOIN US

our contact

Copyright ® 2019 ketshopweb.com